Vådområdeprojekt Hjeds Sø i Binderup Å

01-06-2015

Naturstyrelsen Himmerland ønsker at etablere et vådområdeprojekt ved genskabelse af Hjeds Sø i Rebild Kommune. Formålet med projektet er at bidrage til vandplanmålsætningen om at reducere kvælstoftilførelsen til Limfjorden samt sikre og forbedre de biologiske værdier i området.

undefined

Projektet – der er markeret med rødt på kortet - sker i et samarbejde mellem NST Himmerland og ca. 50 lodsejere og omfatter et område på ca. 98 ha.

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af projektets påvirkninger på miljøet (VVM-redegørelse) – da det fx indebærer at Binderup Å vil komme til at løbe igennem Hjeds Sø samtidig med at fx Hjeds kanal lukkes, og det oprindelige afløb via Sønderupå genskabes.

Naturstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Naturstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk eller få det ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 29. juni 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Eller med e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. NST-131-00190

Evt. spørgsmål kan stilles til VVM-sagsbehandler Karin Pedersen tlf.: 72544742

undefined

Dokumenter i sagen

Screening

Anmeldelse

Screening

Afgørelse om VVM-pligt

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag er i offentlig høring fra den 1. juni 2015 til den 29. juni 2015.

Indkaldelse af ideer og forslag