Vandindvinding ved Sjælsø i Nordsjælland

12-06-2015

Offentliggørelse af VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø gældende for Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Hillerød, Allerød og Furesø kommuneplaner
Høringsfrist fredag den 28. august 2015

Naturstyrelsen offentliggør hermed Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.

Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS) ansøgte i november 2005 den daværende ressourcemyndighed Frederiksborg Amt om forlængelse af de nuværende indvindingstilladelser på FVS’ kildepladser. Den ansøgte vandmængde er på 11,12 mio. m3 grundvand pr. år. Amtet rettede henvendelse til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), som afgjorde, at vandindvindingen udløser VVM-pligt, og at der ikke gives tilladelse til vandindvinding, før den nødvendige VVM-proces er gennemført. Naturstyrelsen gennemfører VVM processen og har udarbejdet denne VVM-redegørelse, som redegør for projektets påvirkninger på miljøet.

Vandindvindingen til Sjælsø Vandværk foregår fra kildepladser beliggende i kommunerne Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød. Indvindingsoplandene strækker sig herudover ind i Furesø og Hillerød kommuner. Der er meddelt indvindingstilladelser, efterhånden som kildepladserne er etableret, de første i 1933 og de seneste i 1970. Tilladelserne udløb i 2010. Alle indvindingstilladelser, der udløb efter den 1. januar 2010, men inden vedtagelsen af den første kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven, ophører først senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i henhold til lov om ændring af lov om vandforsyning mv., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb.

Se forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen på www.Naturstyrelsen.dk (under fanebladet Annonceringer/Plan og VVM) eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger omkring VVM-processen for projektet. På hjemmesiden findes også diverse baggrundsrapporter.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Materialet er fremlagt offentligheden fra 12. juni til 28. august 2015. Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen senest den 28. august 2015. Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Naturstyrelsen. Der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges kopi af de indkomne bemærkninger og sendes til udtalelse i til Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Hillerød, Allerød og Furesø Kommuner. Herefter beslutter Naturstyrelsen, om og under hvilke vilkår, der kan gives en VVM-tilladelse til at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes pr mail eller post til:

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53,

2100 København Ø

E-mail: Obfuscated Email

Senest 28. august 2015.

 

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr. NST-131-00137.

 

Dokumenter

Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sjælsø