Vilkårs ændring til Klaptilladelse af den 24. maj 2013, Esbjerg Havn

08-06-2015

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet tilladelse til at udvide oprensningsområdet for klaptilladelse af den 24. maj 2013 for indsejlingen til 5 bassin i Esbjerg Havn til også at omfatte indsejlingsområdet til 1. og 2. bassin. De øvrige vilkår for klaptilladelsen er uændrede. Klagefristen udløber: Den 6. juli 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet tilladelse til at udvide oprensningsområdet for klaptilladelse af den 24. maj 2013 for indsejlingen til 5 bassin i Esbjerg Havn til også at omfatte indsejlingsområdet til 1. og 2. bassin. De øvrige vilkår for klaptilladelsen er uændrede.

Vilkårsændringen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske senest den 6. juli 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  72 54 49 01.