Klaptilladelse til Bogø Havn

18-05-2015

Naturstyrelsen har meddelt Bogø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 800m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden. Klagefristen udløber 15. juni 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Bogø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 800m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden i Bogø Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads SØ for Farøbroen (K_045_02).

Tilladelsen udløber den 16. juni 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947.


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 15. juni 2015.