Klaptilladelse til Reersø Havn

28-05-2015

Naturstyrelsen har meddelt Fonden Reersø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 250m³ oprensningsmateriale fra området nord for havnen. Klagefristen udløber 26. juni 2020.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Fonden Reersø Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 250m³ oprensningsmateriale fra området umiddelbart nord for Reersø Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Musholm (K_027_01).

Tilladelsen udløber den 26. juni 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 25. juni 2015.