Udbud om marin råstofkortlægning 2015

20-05-2015

Naturstyrelsen skal i 2015 have gennemført en kortlægning af marine råstofressourcer og natur- og miljømæssige forhold for udvalgte dele af de indre danske farvande.

Rettelse den 20/5-2015: I udbudsbetingelserne s. 9, afsnit 1.5.1, var tilbudsfristen ved en fejl angivet til den 25. maj 2015. Den korrekt frist er den 25. juni 2015. Dette er nu rettet i dokumentet med udbudsbetingelserne. 

Spørgsmål 1 (16. juni 2015): Kan tilbuddet afleveres på engelsk, svensk eller andre sprog end dansk?

Svar på spørgsmål 1: Tillbuddet skal være affattet på dansk, jf. afsnit 1.5.3 i udbudsbetingelserne, og den endelige rapport skal aflveres på dansk, jf. afsnit 5 i kravspecifikationen. 

UDBUD

Miljøministeriet har i 2010-2012 og 2014 gennemført marin råstofkortlægning i bl.a. Nordsøen, Kattegat og Øresund.

I forlængelse af disse råstofkortlægninger, ønsker Miljøministeriet som led i den marine statslige råstofkortlægning at gennemføre en kortlægning af udvalgte dele af hovedforsyningsområderne i de indre danske farvande. Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. Nærværende udbud omfatter denne marine kortlægningsindsats i de indre danske farvande i 2015. Naturstyrelsen (herefter NST) står for at udbyde den marine kortlægningsindsats. Kortlægningen ønskes gennemføret i udvalgte områder i prioriteret rækkefølge.

Opgaven er delt i tre trin:

Trin 1: Akustisk undersøgelse
Trin 2: Punktundersøgelser til a) kalibrering og verifikation af akustisk undersøgelse, b)kortlægning af sedimentsammensætningen i de identificerede ressourceområder, c) vurdering af overfladesedimentets beskaffenhed, d) afgrænsning og beskrivelse af de undersøgte områders naturtyper.
Trin 3: Tolkning og afrapportering.

UDBUDSMATERIALE:

Udbudsbetingelser samt bilag 1 og 2

Bilag 3: Udbudsbekendtgørelsen

Bilag 4: Kravspecifikation

Bilag 5: Kontraktudkast

Bilag 6a: Oversigtskort over kortlægningsområderne

BIlag 6b: Tabel over kortlægningsområderne

Bilag 7: MapInfo-filer

Bilag 8: Krav til konsekvensvurdering

Bilag 9: GEUS rapport 2012/101

Bilag 10: GEUS rapport 2013/24

Bilag 11: GEUS rapport 2013/77