Høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LE, Jyske Rev

28-05-2015

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-LE, Jyske Rev. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-LE, Jyske Rev.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 7. marts 2014 fra firmaet Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til en årlig indvinding på 100.000 m³ sand, grus og sten i auktionsområde 31-187. 

Materialerne forventes afsat til alle egnede formål, som tilslag til beton, asfalt, mørtel, anlægsmaterialer samt fyldopgaver. Området er miljøvurderet til en samlet indvinding på op til 5 mio. m³ i tilladelsesperioden med en intensitet på op til 1 mio. m³ om året. 

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 500.000 m³ i alt over en 5-årig periode svarende til 100.000 m³ pr. år.

Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på 500.000 m³ i eneretsperioden, dog maksimalt 500.000 m³ om året.

Ved ansøgning om udvidelse af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om en ny biologisk undersøgelse med særlig vægt på de arealer, der indeholder naturtype 3 i indvindingsområdet og type 4 i påvirkningszonen.

Se udkast til tilladelse og miljøredegørelse