Hønsinge omfartsvej

06-03-2015

VVM-tilladelse, kommuneplantillæg og statens sammenfattende redegørelse

Naturstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg til Odsherred Kommuneplan 2013-25 for anlæg af Hønsinge Omfartsvej, der bliver en 2-sporet landevej med 3,5 m brede kørespor og yderrabat med græs og en samlet længde på ca. 2.1 km.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen 1184 af 06/11/2014 (dagældendebekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10) er det i dette tilfælde Naturstyrelsen, der står for planlægningen. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at det ansøgte projekt vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, som VVM-tilladelsen omfatter.

For en uddybning af begrundelser og betragtninger henvises der i øvrigt til den sammenfattende redegørelse for kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for Hønsinge Omfartsvej.

 VVM-tilladelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen givet vejdirektoratet tilladelse til projektet om etablering af Hønsinge omfartsvej. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 4 nr. 2 og § 11, stk. 5 nr. 1) i VVM-bekendtgørelsen.

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse kan sammen med VVM-tilladelsen ses på Naturstyrelsens hjemmeside http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted 6. marts 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/plan-og-vvm/.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, det vil sige den 3. april 2015.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dkog www.virk.dk. Du logger på www.borger.dkeller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

5-VVM-tidslinje-offentliggoerelse.png

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Screeningsafgørelse

Screeningsnotat, bilag A

Idéfase

Idéfase

VVM i høring

Følgebrev høring VVM-redegørelse

VVM-redegørelse

Forslag til kommuneplantillæg

Ikke tekniske resume

Principgodkendelse for linjeføring A

Bilag Linjeføring

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse løsning A

Sammenfattende redegørelse bilag 1

Sammenfattende redegørelse bilag 2

Sammenfattende redegørelse bilag 3

VVM offentliggøres

Udstedelsesbrev

VVM-tilladelse løsning A

Kommuneplantillæg løsning A

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering