Klaptilladelse til Kragenæs Havn

23-03-2015

Naturstyrelsen har meddelt Kragenæs Havn tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Kragenæs Havn. Klagefristen udløber: 20. april 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Lolland Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500 m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra indsejlingen til Kragenæs Havn.  Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Ståldybet K_034_01 i Smålandsfarvandet.  

Tilladelsen udløber den 1. maj 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen..

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947.