Klaptilladelse til Stigsnæs Havn

12-03-2015

Naturstyrelsen har meddelt Korsør Havne tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.500 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinet og sejlrenden til Stigsnæs Havn. Klagefristen udløber: 9. april 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Korsør Havne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.500 m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra havnebassinet og et område nord for havnen.  Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende Glænø klapplads K_033_02 i Smålandsfarvandet.  

Tilladelsen udløber den 1. april 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. KLagefristen udløber den 9 april 2015. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen..

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.