Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro Vådområdeprojekt - Realisering

19-03-2015

Vesthimmerlands Kommune og Naturstyrelsen Himmerland ønsker at etablere et ca. 400 ha stort vådområde i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro.

Der er i Vandplan for Limfjorden 2009-2015 opstillet krav til hvilken indsats der skal gennemføres for at opfylde målene i EU’s Vandrammedirektiv om ”god tilstand” i alle vandområder. Et af kravene i Vandplanen er at udledningen af kvælstof til Limfjorden skal reduceres med 415 tons pr. år ved etablering af vådområder.

For at leve op til kravet i vandplanen har Vesthimmerland Kommune (i samarbejde med Mariagerfjord Kommune) udarbejdet et forslag til et kommunalt vådområde projekt i Simested Å på ca. 200 ha, som strækker sig fra Simested Bro til Abildvad Bro. Regeringen vedtog i finansloven for 2012, at der som supplement til den kommunale indsats skulle laves en statslig vådområde indsats. Naturstyrelsen Himmerland (i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune) har i den forbindelse udarbejdet et forslag til vådområdeprojekt i Simested Å på ca. 200 ha fra Abildvad Bro til Hannerup.

Naturstyrelsen - Tværgående Planlægning – er VVM-myndighed og forestår VVM-processen. På baggrund af anmeldelsen har Naturstyrelsen – Tværgående Planlægning - vurderet, at de to delprojekter er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 15. De to delprojekterne indebærer en samlet generel vandstandshævning for et område på i alt ca. 400 ha og er dermed VVM-pligtig. VVM-pligten indebærer, at ingen af de to delprojekter kan realiseres, før der er udarbejdet én samlet Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) som dækker begge delprojekter.

2-VVM-tidslinje-idefase.png 

Dokumenter i sagen

Screening

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag er i offentlig høring fra den 19. marts 2015 til den 16. april 2015.

Indkaldelse af ideer og forslag

Kortbilag – Afvanding omkring Simested Å

Rapport  - Teknisk og biologisk forundersøgelse 2012

Tillæg til rapport - Teknisk og biologisk forundersøgelse 2013

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering