Afgørelse om at etablering af cykelsti langs Hovedlandevej 348 er ikke VVM-pligtig

23-11-2015

Naturstyrelsen har afgjort at, etablering af cykelsti langs Hovedlandevej 348 på strækningen mellem Hærvejen og Sandvadvej er ikke VVM-pligtig.

Naturstyrelsen har den 21. september 2015 modtaget en anmeldelse fra Vejdirektoratet via Ikast-Brande Kommune om etablering af cykelsti langs Hovedlandevej 348 på strækningen mellem Hærvejen og Sandvadvej. 

Projekterne er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14 (bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014). Naturstyrelsen skal derfor vurdere, om anlægget kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Anmeldelsen er fremsendt til Naturstyrelsen, som i den konkrete sag - jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1 - varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi Staten (Vejdirektoratet) er bygherre. 

Afgørelse

Naturstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at anlægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

Der er ikke under screeningen fremkommet forhold, der vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Vejdirektoratet har gennemført en indledende ”foreløbige vurdering”, hvoraf det fremgår, at der ikke ses at ske en påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000 område. Yngle- og rastesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV vurderes ikke at blive påvirket.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse

Screeningsskema

Anmeldelseskema

Konsekvensvurdering