Klaptilladelse til indsejlingen til Mariager Fjord.

25-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Fjordudvalget for Mariager Fjord tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 m3 oprensningsmateriale over 5 år fra indsejlingen til Mariager Fjord. Klagefristen udløber den 23. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 200.000 m3 oprensningsmateriale fra nærmere afgrænsede områder fra indsejlingen til Mariager Fjord. Materialet kan klappes på klapplads K_155_11, Als Odde, som ligger i Ålborg Bugt øst Mariager Fjord.

Tilladelsen udløber den 15. december 2020. Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . Klage skal ske senest den 23. december 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk videre gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93 58 81 29.