Klaptilladelse til Middelfart Marina

13-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Middelfart Lystbådehavne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500m³ oprensningsmateriale fra Middelfart Marina. Klagefristen udløber 11. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Middelfart Lystbådehavne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500m³ oprensningsmateriale fra havnebassinet i Middelfart Marina. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Skanse Odde (K_164_02).

Tilladelsen udløber den 14. december 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 11. december 2015.