Klaptilladelse til Rømø Havns søndre bassin.

24-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 30.000 m3 oprensningsmateriale fra Rømø Havns søndre bassin. Klagefristen udløber den 22. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 30.000 m3 oprensningsmateriale fra nærmere afgrænsede områder i Rømø Havns søndre Bassin. Materialet kan klappes på klapplads K_111_01, Rømø, som ligger i Vadehavet øst for Rømø. Tilladelsen udløber den 15. december 2017. Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her. Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . Klage skal ske senest den 221. december 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk videre gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93 58 81 29.