Klaptilladelse til Thyborøn Færgeleje

17-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Lemvig Kommune en 3-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000m³ uddybningsmateriale fra Thyborøn Sydhavn. Klagefristen udløber 15. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt LEmvig Kommune en 3-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000m³ uddybningsmateriale fra Thyborøn Sydhavn i forbindelse med ombygning af færgelejet. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Gåseholm 2 (K_156_14).

Tilladelsen udløber den 31. december 2018.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 15. december 2015.