Samlet klaptilladelse til Rødby Havn og - sejlrende

23-11-2015

Naturstyrelsen har samlet Scandlines aps 2 tilladelser til at klappe (dumpe) i alt 500.000 m3 oprensningsmateriale fra Rødby Havn og - sejlrende. Klagefristen udløber den 21. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Scandlines Danmark aps en samlet 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 500.000 m3 oprensningsmateriale fra nærmere afgrænsede områder i Rødby Havn og - sejlrende. Materialet kan klappes på klapplads K_051_01, Rødby, som ligger i Femern Bælt sydøst for Rødby. Scandlines aps har to gældende klaptillaelser, som tilsammen udgør samme område og samme mængde klappet materiale, som den nye tilladelse omfatter.

Tilladelsen udløber den 1. december 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske senest den 21. december 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk videre gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93 58 81 29.