Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 580-BA Tornby Nord og 580-BB Tornby Syd

13-11-2015

Tornby Mørtelværk ApS meddeles hermed tilladelse med eneret til indvinding af råstoffer i område 580-BA Tornby Nord og 580-BB Tornby Syd.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 18. maj 2015 fra firmaet Tornby Mørtelværk ApS bilagt Konsekvensvurdering Orbicon, 24. juli 2015. 

Tilladelsen gælder for en indvinding på op til 3.000 m3 strandsand årligt ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals (580-BA Tornby Nord), og op til 6.000 m3 strandsand årligt ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby (580-BB Tornby Syd) i tilladelsesperioden. Tornby Mørtelværk ApS har eneret til indvinding af op til samlet 45.000 m³ strandsand i tilladelsesperioden.

Tilladelsen er gældende fra den 14. december 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til den 14. december 2020.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 11. december 2015.

Se tilladelse