Høring af udkast til afgørelse til NCC Roads A/S om udvidelse af indvindingsmængden i området 548-BA Juelsgrund

06-10-2015

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-BA Juelsgrund.

Udvidelsen af indvindingsmængden er meddelt på baggrund af ansøgning fra NCC Roads A/S af 16. december 2014 bilagt rapporten, NCC - Fællesområde 548-BA
Juelsgrund, Miljøvurdering, december 2014.

Der må fremover indvindes 350.000 m³ årligt, dog således at den samlede indvundne mængde i området ikke må overstige 2,2 mio. m³.

Der må ikke indvindes i et geografisk fastsat forbudsområde på grund af forekomster af naturtyperne 4, stenrev, og nærliggende stenbestrøninger,
naturtype 3 med høj makroalgedækning.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 22, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven).

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 3. november 2015.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.

Se udkast til tilladelse og miljøvurdering