Tilladelse til Kystdirektoratet til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

08-10-2015

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fra Kystdirektoratet af 13. november 2013 om tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn, bilagt miljøundersøgelse og miljøvurdering.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven).

Tilladelsesindehaver må samlet indvinde op til 1.000.000 m³ havbundsmateriale i tilladelsesperioden på 10 år med en maksimal årlig indvinding på 200.000 m³ i tilladelsesperioden.

De indvundne materialer må alene benyttes til kystfodring langs den jyske vestkyst. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 2, nr. 2.

Tilladelsen er gældende fra den 6. november 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til den 6. november 2025.

Udkast til afgørelse samt miljøredegørelse har været i høring i perioden 28. maj 2015 til 25. juni 2015.

Klagefrist for afgørelsen udløber den 5. november 2015. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

 

Se tilladelse