Klaptilladelse til Banedanmark

06-10-2015

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Banedanmark en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 245.000 m3 uddybningsmateriale fra Masnedø Østflak og Masnedsund. Klagefristen udløber: 3. november 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Banedanmark en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 245.000 m3 uddybningsmateriale fra Masnedø Østflak og Masnedsund. Tilladelsen udløber den 4. november 2020.

Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Klapning af materialet skal ske på udvidelsen af klapplads Kogrunden (K_033_03B).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588130.