Klaptilladelse til Thyborøn Havn

05-10-2015

Naturstyrelsen har meddelt Thyborøn Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 120.000 m³ oprensningsmateriale fra fire områder i og omkring havnen. Klagefristen udløber 2. november 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Thyborøn Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 120.000m³ oprensningsmateriale fra yderhavnen, sydhavns sejlløb, Limfjordskajen og kølevandsrenden til Cheminova. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Gåseholm 2 (K_156_14).

Tilladelsen udløber den 3. november 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 2. november 2015.