Tilladelse til Odense Havn til efterforskning efter råstoffer Nord for Fyns Hoved

20-10-2015

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fra Odense Havn af 29. juni 2015 om tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område 7321-00124, Nord for Fyns Hoved.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 25. maj 2013 (råstofloven).

Tilladelsen er gældende i 1 år indtil den 17. november 2016 med mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering, jf. § 21, stk. 1, nr. 6.

Klagefrist for afgørelsen udløber den 17. november 2015. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Se tilladelse.