Klaptilladelse til Gedser Færgehavn og - sejlrende

14-09-2015

Naturstyrelsen har meddelt Scandlines A/S tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 300.000 m3 oprensningsmateriale fra Gedser Havn og - sejlrende. Klagefristen udløber den 12. oktober 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Scandlines Gedser Havn aps en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 300.000 m3 oprensningsmateriale fra  nærmere afgrænsede områder i Gedser Havn og - sejlrende. Materialet kan klappes på klapplads K_052_01, Gedser, som ligger i Femern Bælt ca 5 sømil syd for Gedser.

Tilladelsen udløber den 1. oktober 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske senest den 12. oktober 2015 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk videre gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  93 58 81 29.