Supplerende høring for vådområdeprojekt i Simested Å

09-09-2015

Naturstyrelsen sender vådområdeprojekt i Simested Å i supplerende høring på grund af udvidelse af projektområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for projektet er der i perioden den 19. marts til den 16. april 2015 gennemført en offentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsens indhold. Som resultat af VVM-processen er projektområdet siden da blevet udvidet fra ca. 400ha til 524ha. Denne udvidelse omfatter den maksimale arrondering af landbrugsjorden som følge af jordfordelingen. Disse arealer vil dermed ikke opleve ændrede fugtighedsforhold som resultat af gennemførelsen af projektet. Se kort over projektområdet nedenfor.

Naturstyrelsens VVM-team orienterer hermed myndigheder, interessenter og involverede borger omkring denne udvidelse af projektområdet og giver mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger hertil inden den 23. september 2015.

 

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-mail til Obfuscated Email. Anfør venligst emnet: VVM-redegørelse for vådområdeprojekt i Simested Å, J.nr. NST-131-00189.

 

Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos Naturstyrelsen Himmerland, projektleder Jørgen Bidstrup, tlf. 72 54 37 24 eller Vesthimmerlands Kommune, projektleder Carl Erik Bruntze, tlf. 99 66 71 17.

 

Idéoplægget, der blev annonceret d. 19. marts 2015, kan ses på Naturstyrelsen hjemmeside www.naturstyrelsen.dk, under Annonceringer / Plan og VVM / Igangværende VVM-sager eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsens VVM-team på tlf. 93 58 81 15. På hjemmesiden findes også de allerede gennemførte forundersøgelser.

 

Simested Å vest - nyt.jpg

 

Simested Å øst - nyt.jpg

 

Læs mere om projektet