Høring - Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 580-BA Tornby Nord og 580 BB Tornby Syd

30-09-2015

Tornby Mørtelværk ApS meddeles hermed om høring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 580-BA Tornby Nord og 580 BB Tornby Syd.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 18. maj 2015 fra firmaet Tornby Mørtelværk ApS om tilladelse til en årlig indvinding på 3.000 m3 strandsand årligt ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, og 6.000 m3 strandsand årligt ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby By, Tornby. Tilladelsesindehaver har eneret til indvinding af op til samlet 45.000 m³ strandsand i tilladelsesperioden.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013.

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 29. oktober 2015.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email.

Se udkast til tilladelse og miljøkonsekvensvurdering