VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse for etablering af COBRA-kabel.

29-09-2015

Naturstyrelsen har givet Energinet.dk VVM-tilladelse til etablering af COBRAcable, en jævnstrømsforbindelse mellem Danmark og Holland samt stationsanlæg med omformerbygning i Eemshaven (Holland) og Endrup. Anlæggene vil blive placeret i Esbjerg Kommune og Fanø Kommune. Klagefristen er tirsdag d. 27. oktober 2015.

Naturstyrelsen har givet Energinet.dk VVM-tilladelse til etablering af COBRAcable, en jævnstrømsforbindelse mellem Danmark og Holland samt stationsanlæg med omformerbygning i Eemshaven (Holland) og Endrup. Anlæggene vil blive placeret i Esbjerg Kommune og Fanø Kommune. Tilladelsen er givet efter VVM-bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 § 2, stk. 2 nr. 2. 

VVM-tilladelsen gives for de dele af anlægget som etableres på land. Søkabler er ikke omfattet af samme bekendtgørelse, og derfor er den del af kabelanlægget, som ligger på søterritoriet, ikke omfattet af nærværende VVM-tilladelse. Anlæg på havet er Energistyrelsen myndighed for, og tilladelse hertil vil blive givet ved en etablereringstilladelse. 

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen (Obfuscated Email), som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

VVM-tilladelse

Sammenfattende redegørelse

Bilag - kort over kabelføring på Fanø

Bilag - kort over kabelføring i Esbjerg Kommune

 

Sagens øvrige dokumenter