Afgørelse om, at mindre ændring i vådområdeprojekt i Simested Å er omfattet af gældende VVM-tilladelse

27-04-2016

Naturstyrelsen har afgjort, at mindre ændring i vådområdeprojekt i Simested Å er omfattet af gældende VVM-tilladelse

 

Naturstyrelsen har den 21. april 2016 modtaget en anmeldelse fra Vesthimmerlands Kommune om en mindre udvidelse af projektområdet for vådområdeprojekt i Simested Å vest. I forhold til det projekt, der er beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen (Oktober 2015) er der efter endt jordfordeling og indgåelse af projektaftaler sket en mindre udvidelse af projektarealet. I VVM-redegørelsen var projektarealet 278,2 ha og nu er det endt med 281,5 ha, altså en udvidelse på ca. 1 %. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Naturstyrelsen har vurderet, at projektet er omfattet af gældende VVM-tilladelse for Vådområdeprojekt i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro, som er udstedt den 5. februar 2016.

I afgørelsen er der lagt væk på, at der er tale om en mindre udvidelse af projektområdet (ca. 3 ha), samt at de nye arealer der inddrages i projektet ikke vil blive vådere eller kun blive moderat vådere, da de ikke vil være påvirket af selve vandstandsstigningen i åen, men evt. vil blive påvirket i mindre grad af afbrudte grøfter eller dræn i det nye område. Ca. 2/3 af de inddragne arealer er beskyttet fersk eng efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Der findes dog ikke særlig værdifuld natur som f.eks. rigkær på de nye arealer. Bygherre skal søge kommunerne om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3, hvor der kan stilles vilkår for at minimere påvirkninger af de beskyttede naturområder. Det er Naturstyrelsens vurdering, at denne projektændring er omfattet af den gældende VVM-tilladelse.

Det betyder, at det anmeldte projekt kan etableres inden for ovennævnte VVM-tilladelse, men der kan være andre tilladelser, som skal indhentes, før projektet kan iværksættes (byggetilladelse mv.).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Anmeldelse

Afgørelse

Bilag 1 - kort med VVM og endelig projektgrænse Simested Å vest

Bilag 2 - projektgrænser Simested Å vest med fugtighedsklasser

Bilag 3 - projektgrænser Simested Å vest med § 3-natur