Forøgelse af mængden for klaptilladelse til Banedanmark, til materiale fra Masnedø Østflak og Masnedsund.

26-04-2016

Naturstyrelsen har forøget klapmængden for klaptilladelse af den 6. november 2015 til Banedanmark, Masnedø Østflak og Masnedsund. Tilladelsens gyldighedsperiode samt øvrige vilkår er uændret i forhold til den gældende tilladelse, men der gives mulighed for at klappe 245.000 m3 i fastmål frem for lastemål. Klagefristen udløber den 24. maj 2016.

Tilladelsen til mængdeudvidelse kan ses her.

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen. Forlængelsen af gyldighedsperioden træder først i kraft dagen efter klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil