Forslag til VVM-redegørelse for testmølle ved Drantum i Ikast-Brande Kommune

27-04-2016

Uhre Windpower I/S og Siemens Wind Power A/S ønsker at få tilladelse til at opstille en ny testmølle ved Husumvej, Drantum i Ikast-Brande Kommune. Den nye mølle er en opgradering af den testmølle, der står i området i forvejen

Ikast-Brande Kommune ønsker mulighed for etablering af testpladser for vindmøller i kommunen. Kommunen har således besluttet at fremme planlægningen for opgradering af testpladsen ved Husumvej I Drantum for en vindmølle over 150 meter med tilhørende anlæg.

 

Den nye mølle får en totalhøjde på op til 189 m og vil blive rejst ca. 120 meter sydvest for den eksisterende 150 m høje mølle ved Husumvej. Den eksisterende mølle ved Husumvej vil blive nedtaget ved realisering af den nye mølle.

 

Sideløbende med udarbejdelse af VVM-redegørelsen udarbejder Ikast-Brande Kommune forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. På Ikast-Brande Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens planlægning for vindmøllen.

 

Miljøvurdering med VVM-redegørelse og miljørapport

Vindmølleanlægget er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Vindmølleanlægget er jf. bekendtgørelsen VVM-pligtig, derfor skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der også laves en miljøvurdering af planforslagene.

I tilknytning til forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan er der derfor udarbejdet en samlet rapport: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. Indholdet i den samlede miljøvurdering er fastlagt ud fra de lovgivningsmæssige krav og de indkomne bemærkninger i debatfasen/idéfasen, der løb fra den 23. september til den 21. oktober 2015.

 

Miljøvurderingen redegør blandt andet for, hvorledes kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav. I miljøvurderingen er der lagt særlig vægt på vurdering af følgende forhold:

 

  • Visuel påvirkning af landskabet fra den op til 189 m høje vindmølle. Herunder samspil med de eksisterende vindmøller og påvirkning af kulturlandskabet med kirkerne.
  • Oplevelsen af vindmøllen fra naboboliger, samt påvirkning fra støj og skyggekast fra både den nye og eksisterende vindmøller.
  • Naturbeskyttelse.
  • Påvirkning af lufttrafikken, herunder hvilke krav der er til lysafmærkning af vindmøllen.

 

Da vindmøllen bliver over 149.9 meter høj, er det Naturstyrelsen, der har ansvaret for VVM-redegørelsen og den efterfølgende VVM-tilladelse. Miljøvurderingen indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport offentliggøres samtidig med forslaget til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan nr. 318. Et ikke teknisk resumé af miljøvurderingen er vedhæftet begge planforslag som bilag.

 

Hvor skal du sende dine høringssvar hen?

Af praktiske årsager har Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen aftalt, at man skal sende alle høringssvar til Ikast-Brande Kommune. Det gælder uanset, om du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslag til kommuneplantillæg nr. 9, lokalplan nr. 318  eller Miljøvurderingen indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport.

Bemærkningerne skal være skriftlige, og de skal være modtaget i Ikast-Brande Kommune senest onsdag den 22. juni 2016.

Husk at skrive dit navn og adresse på dit høringssvar, og skriv om dine bemærkninger vedrører kommuneplantillægget, lokalplanen eller miljøvurderingen indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport.


Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag kan sendes til:

 


eller alternativt til:

Ikast-Brande Kommune,

Planafdelingen,

Centerparken 1,

7330 Brande

 

Sagens dokumenter

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse

Bilag 1 - Visualiseringer landskab

Bilag 2 - Visualisering naboer

Bilag 3 - Flagermusundersøgelse

Bilag 4 - Støjrapport

Bilag 5 - Beregning af skyggekast