Klaptilladelse til Hjarnø Havn

07-04-2016

Naturstyrelsen har meddelt Hedensted kommune en tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 80 m³ oprensningsmateriale fra havnebassinet i Hjarnø Færgehavn. Klagefristen udløber 5. maj 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Hedensted kommune en tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 80 m³ oprensningsmateriale fra havnebassinet i Hjarnø Færgehavn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Rosenvold (K_122_02).

Tilladelsen udløber den 31. december 2016.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 5. maj 2016.