Klaptilladelse til Horsens Kommune, Horsens Lystbådehavn.

27-04-2016

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Horsens kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 4.000 m3 oprensningsmateriale fra Horsens Lystbådehavn. Klagefristen udløber: 25. Maj 2016.

Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Klapning af materialet skal ske påudvidelsen af klapplads Nord for Fyn (K_088_02).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.