VVM-tilladelse til Krigers Flak Havmøllepark – landanlæg

12-04-2016

Naturstyrelsen giver VVM-tilladelse til etablering af landanlæg til Krigers Flak Havmøllepark

Naturstyrelsen har den 12. april 2016 givet Energinet.dk VVM-tilladelse til etablering af landanlæg til Krigers Flak Havmøllepark. Landanlæggene, der omfatter nedgravning af jordkabler, etablering af en ny højspændingsstation ved Bjæverskov i Køge Kommune samt mindre udbygning af eksisterende højspændingsstationer i Ishøj og Hovedgård, skal sikre tilkobling af den 600 MW store havmøllepark til el-nettet. Selve havmølleparken etableres på det lavvandede område Krigers Flak i farvandet mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland. VVM-tilladelsen gives i henhold til § 7 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1832 af 16. december 2015). 

VVM-tilladelsen, VVM-redegørelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

 

Sagens dokumenter

Udstedelsesbrev VVM-tilladelse Krigers Flak

VVM-tilladelse til Krigers Flak_landanlæg

VVM-redegørelse

Sammenfattende redegørelse

 

Link til øvrige dokumenter og offentlig høring