Afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering ved tilladelse til sejllads på Thorsø

17-02-2016

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering ved tilladelse til sejllads på Thorsø

Afgørelse, jf. miljøvurderingslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015) om, at der ikke skal foretages miljøvurdering i relation til indførelse af adgang til sejlads med elmotor og sejl på Thorsø i bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 forud for indførelse af adgang til sejlads med elmotor og sejl på Thorsø.

Sagens oplysninger

Silkeborg Kommune anmodede d. 13. august 2015 Naturstyrelsen om, at bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013) ændres, så sejlads med elmotor og sejl på Thorsø fremover tillades.

Silkeborg Kommune har oplyst, at:

- der er mange bredejere, som allerede sejler med elmotor og fortsat ønsker det,

- sejlads med elmotor og sejl er foregået på Thorsø i flere årtier, formentlig siden 1970’erne, hvilket kommunen ikke har haft viden om, før indgivelsen af en anmeldelse herom,

- den motorbådssejlads, der foregår på Thorsø, er med små elmotorer, som er støjfrie, miljøvenlige og har begrænset hastighed,

- der kan fastsættes en hastighedsbegrænsning på maksimalt 3 knob,

- der ikke er adgangsmulighed til søen med større fartøjer, hvorfor sejladsen med elmotor vil begrænse sig til bredejerne,

- Thorsø ligger delvist i Natura 2000-område H181 Silkeborgskovene, og at arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget skal beskyttes.

Begrundelse for afgørelsen

Ifølge miljøvurderingslovens (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015) § 3, stk. 1, nr. 2, skal der bl.a. udarbejdes en miljøvurdering, når en myndighed tilvejebringer en plan eller et program, eller foretager ændringer deri, hvis planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at den af Silkeborg Kommune ønskede ændring af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, må betragtes som en ændring af bekendtgørelsen, som kan være omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2, og styrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt den ønskede ændring af bekendtgørelsen er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, jf. miljøvurderingslovens § 4, stk. 1.

En del af Thorsø ligger inden for Natura 2000-område H 181 Silkeborgskovene. På udpegningsgrundlaget er bl.a. odder og bæklampret.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at den ønskede ændring af bekendtgørelsen ikke vil påvirke Natura 2000-området, H 181, væsentligt.

Naturstyrelsen har lagt vægt på, at søen allerede i dag vurderes uegnet for de organismer, som er omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området bl.a. på grund af næringsstofbelastning, og området udgør dermed ikke et betydende levested for disse arter. Hertil kommer, at sejladsen på Thorsø med elmotor og med sejl efter det af Silkeborg Kommune oplyste, har fundet sted siden 1970’erne, at der ingen adgangsmuligheder er til søen med større fartøjer, hvorfor sejladsen med elmotor vil begrænse sig til bredejerne og derfor ikke vurderes at blive øget, og at det nuværende færdselsmønster derfor vil være uændret. På den baggrund vurderes den ønskede ændring af bekendtgørelsen ikke at kunne påvirke udpegningsarterne, herunder odder og bæklampret, væsentligt. Endelig har Naturstyrelsen lagt vægt på, at en væsentlig del af Thorsø ligger udenfor Natura 2000-området.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentlig bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 16:

  • enhver med retlig interesse i sagens udfald,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Der klages via Klageportalen, som der er et linket til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 500 kr. i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.