Afgørelse om, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering i relation til bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø.

23-02-2016

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering i relation til bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø.

Afgørelse, jf. miljøvurderingslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015) om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering i relation til bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om, at der ikke skal foretages en ny miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 forud for udstedelse af bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø på ny.

Sagens oplysninger

Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø indeholder bl.a. bestemmelser om sejlads på søen, samt ordensregler. Arresø er en del af Natura 2000-område nr. 134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose.

I forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelse nr. 1319 af 23. november 2015 om færdsel mv. på Arresø udarbejdede DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) i 2013 en konsekvensvurdering af de nye reglers effekt på beskyttede arter og naturtyper i Arresø. I 2014 udarbejdede Naturstyrelsen en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen redegør bl.a. for de nye reglers indvirkning på beskyttede arter, udpeget i Natura 2000-planerne.

Efter miljøvurderingens gennemførelse har Gribskov og Hillerød kommuner anmodet Naturstyrelsen om, at de private arealer i Arresø bliver omfattet af bekendtgørelsen. De pågældende private arealer udgør dele af Matr. nr. 10ia, 4cc, 4ha, 4hb, 5fk, 9hf, 8gy, 11cu, 13gt, og 6ic Tisvilde By, Tibirke i Gribskov Kommune, samt en del af Matr. Nr. 4d Ll. Lyngby, Ll. Lyngby i Hillerød Kommune.

Arealerne er omfattet af den udstedte bekendtgørelse nr. 1319, men der er ikke tidligere truffet afgørelse om, hvorvidt medtagelsen af de private arealer i bekendtgørelsen, kan påvirke Natura 2000-område nr. 134 væsentligt.

Naturstyrelsen er tillige blevet opmærksom på, at der ved offentliggørelsen af bekendtgørelse nr. 1319 om færdsel mv. på Arresø ikke blev offentliggjort en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 9, stk. 2 og § 10. Derfor har Naturstyrelsen besluttet at udstede bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø på ny på baggrund af den manglende sammenfattende redegørelse.

Det forventes desuden, at der vil træde nye naturplaner i kraft i februar 2016, hvilke omfatter nye arter på udpegningsgrundlaget. De nye arter er havørn og isfugl.

Begrundelse for afgørelsen

Ifølge miljøvurderingslovens (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015) § 3, stk. 1, nr. 2, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når en myndighed tilvejebringer en plan eller et program eller foretager ændringer deri, hvis planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at en ændring af reglerne for færdsel mv. på Arresø, må betragtes som en ændring af reglerne, som kan være omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2, og styrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt den ønskede ændring af reglerne er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, jf. miljøvurderingslovens § 4, stk. 1.

Det er Naturstyrelsens vurdering, at medtagelsen af de private arealer i bekendtgørelsen ikke vil påvirke Natura 2000-område nr. 134, væsentligt.

Naturstyrelsen har lagt vægt på, at de omfattede private arealer kun udgør en marginal del af Arresø, samt at ejernes ret til at udøve jagt ikke reguleres i bekendtgørelsen og derfor er uændret.

Hertil kommer, at det er Naturstyrelsen vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering på baggrund af de nye arter på udpegningsgrundlaget.

Naturstyrelsen har lagt vægt på, at de nye arter på udpegningsgrundlaget (havørn og isfugl) for Natura 2000-planen for Arresø allerede er omfattet af miljøvurderingen fra 2014.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentlig bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 16:

  • enhver med retlig interesse i sagens udfald,
  • landsdækkende foreninger og organisationr, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.


Der klages via Klageportalen, som der er et linket til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dkog www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dkeller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 500 kr. i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.