Korrigeret tilladelse til indvinding af råstoffer i område 524-JA Røde Klit Sand

24-02-2016

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 524-JA Røde Klit Sand, vest for Rømø. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr.1585 af 10. december 2015. 

Tilladelsesindehaver har eneret til indvinding af op til samlet 150.000 mhavbundsmaterialer i tilladelsesperioden. 

Tilladelsen gælder fra den 24. marts 2016 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til den 24. marts 2021.

Tilladelsen erstatter fra d.d. tilladelse udstedt den 29. januar 2016 med samme tilladelsesnummer. Tilladelsen var i forbindelse med færdiggørelse efter høring, herunder omredigering som følge af udstedelse af bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015, blevet behæftet med flere fejl, bl.a. i udformningen af vilkårene, hvorfor det har været nødvendigt at udstede en ny tilladelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 23. marts 2016. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Se tilladelse