Vådområdeprojekt i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro

05-02-2016

VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse

Naturstyrelsen har givet Vesthimmerlands Kommune og Naturstyrelsen Himmerland VVM-tilladelse til etablering af vådområdeprojekt i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro i Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune.

Tilladelsen er givet efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 § 7. VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

5-VVM-tidslinje-offentliggoerelse.png

Sagens dokumenter

Screening

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag

Kortbilag – Afvanding omkring Simested Å

Rapport  - Teknisk og biologisk forundersøgelse 2012

Tillæg til rapport - Teknisk og biologisk forundersøgelse 2013

VVM-redegørelsen i høring

VVM-redegørelse

Teknisk og biologisk forundersøgelse (Tegninger til forundersøgelsen: Bilag 1_Tegn004.pdf, Bilag 1_Tegn005.pdf, Bilag 1_Tegn006.pdf, Bilag 1_Tegn008.pdf, Bilag 1_Tegn007.pdf, Bilag 1_Tegn001.pdf, Bilag 1_Tegn002.pdf, Bilag 1_Tegn003.pdf, Bilag 1_Tegn009.pdf, Bilag 1_Tegn010.pdf)   

Tillæg til forundersøgelse

Placering af projekterne

Vandløb og vejnavne - Øst

Vandløb og vejnavne - Vest

Nuværende afvandingsklasser - Øst

Fremtidige afvandingsklasser - Øst

Nuværende afvandingsklasser - Vest

Fremtidige afvandingsklasser - Vest

Beskyttet natur - Øst

Beskyttet natur - Vest

Gensnoning af vandløb - Øst

Gensnoning af vandløb - Vest

Korrektion af højdemodel og afvandingstemaer

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

Bilag 1 - Kopi af Høringssvar

Bilag 2 - Høringsnotat om botaniske interesseområder i det vestlige projektområde

VVM-tilladelsen offentliggøres

Udstedelsesbrev

VVM-tilladelse

Afgørelse om, at mindre ændring i vådområdeprojekt i Simested Å er omfattet af gældende VVM-tilladelse