Auktion over råstofområder på havet - april 2016

29-01-2016

Naturstyrelsen annoncerer herved efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding. Frist 26. februar 2016.

Med henblik på at give adgang til eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område gennemfører Naturstyrelsen auktioner som beskrevet i bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (råstofbekendtgørelsen).

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion. Reglerne om afholdelse af auktion fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 5.

Oplysninger om tidsplan og krav til anmodninger om afholdelse af auktion er beskrevet nærmere på styrelsens hjemmeside om auktioner over råstofområder på havet. 

Læs mere om afholdelse af auktioner på Miljøstyrelsens hjemmeside