Forlængelse af gyldighedsperioden for klaptilladelse til Humlebæk Sejlrende

21-01-2016

Naturstyrelsen har forlænget gyldighedsperioden for Humlebæk Havns tilladelse af den 14. marts 2011 til årligt at klappe 1.500 m3 oprensningsmateriale fra deres sejlrende. Klagefristen udløber den 18. februar 2016.

Naturstyrelsen har forlænger gyldighedsperioden for Humlebæk Havns klaptilladelse af den 14. marts 2011, så den er gældende til og med d. 1. juni 2016.

Tilladelsen angår klapning af årligt 1.500 m3 sand fra sejlrenden til Humlebæk Havn i 5 år. Forlængelsen af gyldighedsperioden for tilladelsen sker i henhold til § 11, stk. 1, jf. stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1130 af 23. september 2015 om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale.

Afgørelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske senest den 18. februar 2016 via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes automatisk videre gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  93 58 81 29.