Forlængelse af klaptilladelse til Kystdirektoratet

27-01-2016

Naturstyrelsen har forlænget gyldighedperioden for Kystdirektoratets klaptilladelse af 14. januar 2011. Forlængelsen af gyldighedperioden sker i henhold til § 11, stk. 1, jf. stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1130 af 23. september 2015 om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale.
Klagefristen udløber: 24. februar 2016.

Tilladelsen angår klapning af i alt 600.000m3 oprensningsmaterialer fra, sejlløbene ved Løgstør Grunde, Bejstrup Løb og Marbjerg Løb. Forlængelsen af gyldighedsperioden sker i henhold til § 11, stk. 1, jf. stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1130 af 23. september 2015 om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale.

Den oprindelige klaptilladelse og forlængelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Klapning af materialet skal ske påLendrup klapplads (K_156_03) ved Løgstør Grunde.

Klagefristen udløber: 24. februar 2016.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.