Klaptilladelse til Vordingborg Nordhavn

22-01-2016

Naturstyrelsen har meddelt Vordingborg Havne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000 m³ oprensningsmateriale fra et område i Vordingborg Nordhavn. Klagefristen udløber 22. februar 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Vordingborg Havne en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000m³ oprensningsmateriale fra et område i Vordingborg Nordhavn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads NV for Masnedø (K_033_04).

Tilladelsen udløber den 22. februar 2021.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 22. februar 2016.