Kommuneplantillæg, VVM redegørelse og VVM tilladelse for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø (FVS)'s regionale vandindvinding er endeligt vedtaget

08-01-2016

Naturstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø (FVS)’s regionale vandindvinding. Samtidig er udstedt VVM-tilladelse til indvindingen.

Indvindingen berører direkte eller indirekte for Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Hillerød, Allerød og Furesø Kommuner.

Kommuneplantillægget er gældende for ovennævnte kommuner.

Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014 § 7.

VVM-tilladelsen, kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og den sammen-fattende redegørelse pba. den offentlige høring kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.Naturstyrelsen.dk under annonceringer eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

VVM-tilladelsen kan påklages til fuld prøvelse.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens hjemmeside.

En klage indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen og der betales et gebyr på kr. 500. 2

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

VVM-tilladelse

Sammenfattende redegørelse

VVM redegørelse

Kommuneplantillæg

følgebrev

 

Sagens øvrige dokumenter