Grænseoverskridende høring af udkast til Objektiv Lokaldelplan ”Vindenergi” fra Osterby og Jardelund Kommune i Kiel

07-06-2016

Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH, Osterby og Jardelund Kommune i Kiel har sendt udkast til Objektiv Lokaldelplan ”Vindenergi” i grænseoverskridende høring.

Det private selskab GesellSHaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung MbH (GFN)har sendt udkast til objektiv lokalplaner i høring hos de danske myndigheder.

Formålet med udkastene er nærmere at afklare mulighederne for at udpege arealer til udnyttelse af vindkraft.

GFN anmoder om de danske myndigheders udtalelse til miljøundersøgelsernes omfang og detaljeringsgrad.

Se vedlagte dokument - Lokalplan for Osterby og Jardelund kommune om vindenergi

Naturstyrelsen formidler høringen i medfør af § 5, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.

Evt. bemærkninger skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 27. juni 2016 og bedes fremsendt til til Obfuscated Email, cc Obfuscated Email