Klaptilladelse til Odense Fjord sejlrende

20-06-2016

Naturstyrelsen har meddelt Odense Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 100.000 m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra Odense Fjord Sejlrende. Klagefristen udløber 15. juli 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 1616 af 10. december 2015) meddelt Odense Havn 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 100.000 m³ oprensnings- og uddybningsmateriale fra sejlrenden i Odense Fjord. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads "Nord for Fyn" (K_088_02).

Tilladelsen udløber den 17. juli 2018.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 16. juli 2016.