Forlængelse af gyldighedsperioden for klaptilladelse til Sæby Havn

13-05-2016

Naturstyrelsen har forlænget gyldighedsperioden for klaptilladelse af den 15. marts 2011 Til Sæby Havn. Tilladelsens mængde samt øvrige vilkår er uændret i forhold til den gældende tilladelse, men der gives mulighed for at klappe i yderligere et halvt år. Klagefristen udløber den 10.-juni 2016.

Tilladelsen til forlængelsen kan ses her.

Forlængelsen af gyldighedsperioden træder først i kraft dagen efter klagefristens udløb.


 

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.  Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.