Klaptilladelse til Thyborøn Sydhavn

10-05-2016

Naturstyrelsen har meddelt Thyborøn Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 100.000 m³ uddybningsmateriale fra Sydhavnen. Klagefristen udløber 7. juni 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Thyborøn Havn en 2-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 100.000 m³ uddybningsmateriale fra et område i sydhavnen. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Thyborøn Havn (K_161_02).

Tilladelsen udløber den 8. juni 2018.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 7. juni 2016.