Klaptilladelse til Kystdirektoratet, Esbjerg Havn.

22-02-2016

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 in situ m3 oprensningsmateriale fra nærmere definerede områder i tilknytning til Esbjerg Havn på en nyoprettet klapplads i Nordsøen.
Klagefristen udløber: 21. marts 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 200.000 in situ m3 oprensningsmateriale fra nærmere definerede områder i tilknytning til Esbjerg Havn på en nyoprettet klapplads i Nordsøen.

Klagefristen udløber: 21. marts 2016. Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her. Bilag 5 kan downloades her.

Klapning af materialet skal ske på en nyoprettet klapplads i Nordsøen.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.