VVM-tilladelse til vådområdeprojekt Hjeds Sø

04-03-2016

Vådområdeprojekt Hjeds Sø i den øvre del af Binderup Å vest for Støvring og nord for Suldrup i Rebild Kommune – VVM tilladelse og sammenfattende redegørelse

Naturstyrelsen har den 4. marts 2016 givet Naturstyrelsen Himmerland VVM-tilladelse til etablering af vådområdeprojekt Hjeds Sø beliggende i den øvre del af Binderup Å vest for Støvring og nord for Suldrup i Rebild Kommune. Tilladelsen er givet efter VVM-bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 § 7.

Projektets beliggenhed fremgår af kortet. 

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Udstedelsesbrev til VVM-tilladelsen

VVM-tilladelse

Naturstyrelsens sammenfattende redegørelse

Bilag 1

Bilag 2

VVM-redegørelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5