Lej en bid af Bakken. I verdens ældste forlystelsespark nord for København udbyder Naturstyrelsen to attraktive arealer til leje med virkning fra senest den 1. januar 2018.

13-01-2017

undefined

Telt nr. 44C - 1.072 m2 af hovedpladsen. Arealet kan anvendes til etablering af én ny forlystelse eller til flere forlystelser. Afhængig af forlystelsen, kan der bydes på en del af eller hele arealet. På arealet ligger i dag forlystelserne AfroKopperne, Mini Dumbo og Jeepen. Arealet kan anvendes til kørende forlystelser eller andre former for bemandede forlystelser. Arealtegning kan rekvireres på e-mail: .

Telt nr. 24 beliggende på Hovedgaden. Arealet har et areal på 449 m². Arealet anvendes i dag til forlystelsen Extreme. Arealet udlejes i sin helhed, og kan anvendes til etablering af en kørende forlystelse eller anden former for bemandet forlystelse. Arealtegning kan rekvireres på e-mail: .

Lejemålene omfatter alene grundarealet uden bygninger og anlæg. De nuværende forlystelser/bygninger på arealerne ejes af de nuværende lejere, som ved lejemålets ophør er forpligtede til at fjerne disse medmindre andet aftales. Lejeperioden for det/de nye lejemål vil være tidsbegrænset, idet periodens længde nærmere kan aftales under hensyntagen til investeringens størrelse.

Areallejen udgør en procentdel af omsætningen efter fradrag af udgående moms afhængig af forretningstype. Forslag til etablering af ny forlystelse skal indeholde en finansieringsplan, et skøn over forventet omsætningsniveau og, for så vidt angår arealet på hovedpladsen, en angivelse af, hvor stort et areal, der bydes på.

Ansøgning skal være A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, e-mail: i hænde senest den 6. marts 2017. Forslag skal for at komme i betragtning kunne realiseres inden sæsonåbning ultimo marts 2018.

Af de indkomne forslag vælger Naturstyrelsen efter drøftelse med A/S Dyrehavsbakken

de forslag, som ud fra en samlet vurdering er bedst egnede til at sikre varetagelsen af Dyrehavsbakkens og dermed Naturstyrelsens interesser. Ved denne vurdering vil der bl.a. blive lagt vægt på, om de foreslåede forlystelser er støjsvage og har nyhedsværdi for Dyrehavsbakken.

Der vil endvidere blive lagt vægt på indpasningen i det omkringliggende miljø.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne forslag samt til at forkaste dem alle. Styrelsen kan efter eget valg optage forhandling med forslagsstillerne.

Såfremt et forslag måtte blive godkendt, vil der blive forlangt garantistillelse for betaling af lejen i sæson 2018.

Yderligere oplysninger om areal og vilkår kan fås ved henvendelse til:

Adm. Direktør Nils-Erik Winther, A/S Dyrehavsbakken, tlf. 3996 2091, eller cand.jur. Elin Dahl Michelsen, Naturstyrelsen, Hovedstaden, tlf. 7254 3384.