Udbud af biomassehøst 2018 på fugtige arealer (enge) med blød bund.

17-04-2018

Naturstyrelsen Himmerland udbyder høst og transport af biomasse på ca. 135 ha i Nørreådalen og ved Lindenborg Å. Biomassen skal anvendes i lokale biogasanlæg.

Tilbudsfristen er den 15. maj 2018 kl. 12.00.

Ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er:

 

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen Himmerland

Møldrupvej 26

9520 Skørping

Kontaktperson: Ole Hyttel. E-mail:

Alle henvendelser skal ske skriftligt pr. e-mail og være skrevet på dansk eller engelsk.

 

Tilbudsfristen er den 15. maj 2018 kl. 12.00 og sendes til , att. Ole Hyttel.

I mailens emnefelt skal angives: "Udbud af: Græs til gas II biomasehøst 2018 - må ikke åbnes til før tilbudsfristens udløb".

Udbuddet omhandler høst af ca. 106 ha fugtige enge og marker i Nørreådalen øst for Viborg ved Ørum, hvor  høsten skal starte den 25. juni 2018. Endvidere er der høst af ca. 29 ha enge sydøst for Aalborg ved Volsted langs Lindenborg Å og her skal høsten starte den 13. august 2018. Biomassen skal opsamles og transporteres frem til henholdsvis Foulum Biogasanlæg og anvist lagerplads tæt på Vaarst Biogasanlæg.

Udbuddet er en videreførelse af Naturstyrelsens projekt ”Fra græs til gas” 2014 - 2017, hvor der blev høstet biomasse med specialmaskiner på mere end 400 ha private enge af først entreprenører fra Holland og de sidste to år entreprenører fra Danmark. Biomassen er blevet solgt til biogasproduktion, og projektet har bidraget til ny dansk maskinudvikling inden for dette specielle område.

Fra i år indgår ”Græs til gas” i et stort 8 årigt naturprojekt, LIFE IP Landmanden som Naturforvalter under delprojekt ”Maskinel høst af biomasse på naturarealer”.

LIFE IP kommer til at foregå i 11 Natura 2000 områder, og der er i projektet særlig fokus på en indsats for naturtyper som rigkær, kildevæld og overdrev.    

I Danmark mister vi generelt meget store arealer med lysåben natur på grund af tilgroning, som følge af manglende afgræsning eller slæt.

Særligt fugtige enge og marker er udsatte for hurtigt at gro til, når der ikke længerere er drift af disse arealer. Konsekvensen af tilgroning er tab af levesteder for dyr og planter. Som led i at kunne gennemføre slæt på enge og marker med blødbundsarealer, stimuleres en proces for at udvikle høstmaskiner, der under disse vanskelige forhold kan gennemføre høst af biomasse til brug i ex. biogasanlæg.

Almindelige landbrugsmaskiner vil på grund af et for stort marktryk, være ude af stand til at gennemføre høst af biomasse på disse bløde arealer. Formålet er derfor i stor skala at gennemføre og demonstrere skånsom høst af biomasse med specialmaskiner, og dermed også inspirere og bidrage til, at maskinudvikling indenfor området for alvor kommer i gang.

Målet er at opnå en konkurrencesituation med lave maskinomkostninger til følge, så det bidrager til at gøre det til et forretningsområde for landmænd, entreprenører og biogasanlæg.

 

Bilag:

Udbudsbetingelser 2018

Bilag 1 og 1.1. Kontraktudkast - Kravspecifikation

Bilag 1.2. Strategi for minimering af høstdrab på rålam

Bilag 1.3. Tilbudsafgivelse

Bilag 1.4. Samlet oversigt over ejere og arealer

Kortbilag område 1 (Nørreådalen):

Kort 1 - Oversigt over område 1

Kort 2 - Arealer samlet område 1

Kort 3 - Arealer A-Område 1

Kort 4 - Arealer B-område 1

Kortbilag område 2 (Lindenborg å):

Kort 5 - Oversigt område 2

Kort 6 - Arealer område 2